Disclaimer

Copyright

Alle informatie op deze website is exclusief eigendom van Industriecultuur.be, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien je foto's of teksten wil overnemen, dan kan je daarvoor contact opnemen met info@industriecultuur.be. Foto's of teksten overnemen zonder toestemming is niet toegelaten.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Industriecultuur.be. De teksten, afbeeldingen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen van het geheel of van een gedeelte van deze website in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk toestemming is verleend door Industriecultuur.be. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Foto's gebruiken

Wil je foto's overnemen op andere websites of media? Neem dan contact op met info@industriecultuur.be.

Aansprakelijkheid

Industriecultuur.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op deze website en de verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Industriecultuur.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. de informatie op Industriecultuur.be, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Industriecultuur.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Any private individual or corporate person who feels that his or her rights are being violated by any of the pictures presented on this site can state his or her claim by e-mailing to info@industriecultuur.be. If this claim has been deemed acceptable, the picture concerned will be removed as soon as possible.